DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o.

Vážení obchodní partneri dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach Bezpečnostnej služby SHS s.r.o..

 

SHS s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je poskytovať služby fyzickým osobám a právnickým osobám v zmysle zákona NR SR číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o súkromnej bezpečnosti/:

 

  • služby v    oblasti STRÁŽNEJ SLUŽBY pri ochrane osôb a  majetku  prostredníctvom   fyzickej ochrany alebo prostredníctvom technickej ochrany,  monitorovaní osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, a služby  v   oblasti  ochrany  osôb a majetku   prostredníctvom vypracúvania plánov ochrany  /licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000859/,

 

  • služby v oblasti ODBORNEJ PRÍPRAVY A PORADENSTVA pre fyzické osoby a pre právnické osoby pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku a služby v oblasti odborného poradenstva pri zabezpečovaní detektívnej služby /licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva  č. POP 000081/,

 

  • služby v oblasti DETEKTÍVNEJ SLUŽBY  pri hľadaní osoby, majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií  v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo,  /licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000093/.

 

  • služby v oblasti TECHNICKEJ SLUŽBY pri projektovanie, montáži, údržbe, revízii alebo opravách zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. /licencia na prevádzkovanie technickej  služby č. PT 002565/.

 

 

Podrobnejší popis predmetu činnosti Bezpečnostnej služby SHS s.r.o. nájdete v sekciách a podsekciach na www.shsecurity.sk